วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน
ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ(Personality) หมายถึง บุคลิกลักษณะเฉพาะของแต่ล่ะบุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปร่างหน้าตา ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความสนใจ ความสามารถ ตลอดจนความมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
บุคลิกภาพจะประกอบไปด้วยลักษณะภายนอกและภายในของแต่ล่ะบุคคล ทำให้บุคคลแต่ละคนนั้นมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจแตกต่างกันออกไป
- ลักษณะภายนอก ถือเป็นรูปธรรม หมายถึงรูปร่างหน้าตาของแต่ล่ะบุคคลที่เป็นมาแต่กำเนิด
ลักษณะทางร่างกายที่ทุกคนชื่นชอบ
1.มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ล่ะชนชาติ
2. มีผิวพรรณสวยงามเหมาะสมตามธรรมชาติของชนชาตินั้นๆ
3. ชาวเอเชียจะมีผมเป็นสีดำ ชาวยุโรปจะมีผมเป็นสีทอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของแต่ล่ะทวีป
4. ความเข้มแข็งของสุภาพบุรุษ และความนุ่มนวลของสุภาพสตรีในแต่ล่ะชนชาติ
- ลักษณะภายใน ถือเป็นนามธรรม หมายถึง ลักษณะภายในทางด้านจิตใจ ด้านอุปนิสัยใจคอ ลักษณะความรู้สึกนึกคิด ความร่าเริงแจ่มใส ความปะพฤติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

การพัฒนาบุคลิกภาพ

เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลโดยรวมของแต่ล่ะบุคคล ซึ่งย่อมแตกต่างกันทั้ง รูปร่างหน้าตา อารมณ์ สังคม สติปัญญา พฤติกรรม ตลอดจนการแสดงกริยาอาการต่างๆ ซึ่งถุอเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับกับผู้ที่พบเห็น สำหรับการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกก็จะเป็ฯผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมรอบตัวเราอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดังนี้

1. สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ด้วยการออกกำลังกาย
2. ทำให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่วว่องไว และสง่าผ่าเผย
3. เป็นผู้ที่มีความร่าเริง จิติใจแจ่มใส อารมณ์ดี
4. มีกริยามารยาท และพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเป็นเสน่ห์กับผู้พบเห็น
5. เป็นผู้มีเหตุผลไม่วู่วาม
6. มีจิตใจที่เข้มแข็ง
7. ยอมรัความเป็นจริงของโลกมนุษย์
8. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
9. มีความคิดไฝ่หาความก้าวหน้าในการทำงาน
10. ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคม

การพัฒนาบุคลิกภาพในวิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทน ดังนี้

1. ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น
2. สร้างภูมิค้มกันให้กับตัวเองในการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. สร้างบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดีแก่ผู้พบเห็น
4. มีความเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
5. สร้างความกระตือรือร้น และใฝ่ดีตลอดเวลา
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
7. มีความสุขต่อการทำงาน
8. สร้างความเข้าใจกับบุคคลอื่น
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10. สร้างความหวังและกำลังใจให้ตนเอง

การพัฒนาตนเอง

สังคมไทยทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก จะเห็นได้ว่าสังคมไทยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วิถีชีวิต คตลดจนการให้ความสำคัญแก่
วัตถุนิยม ฯลฯ ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันค่อนข้างจะสับสนและมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมค่อนข้างมาก จนน่าจะมีการทบทวนดูว่าเราควรจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดจึงจะถูกต้อง
และเหมาะสม

ประเด็นสำคัญของการพัฒนาตนเองก็คือ การดำรงชีวิตโดยรู้จักดำรงชีวิตโดยประมาณตนไม่ประมาท มีความสำนึกที่จะเป็นคนดี
คิดดี ปฏิบัติดี มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดี ถูกต้อง ไม่หลงตัว ไม่ฟุ้งเฟ้อ
เราจะสุขหรือทุกข์ เพราะเราสร้างกรรมต่าง ๆ ให้ผลตามสนอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น