วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทบาทและความสำคัญของอาชีพคอมพิวเตอร์


บทบาทและความสำคัญของอาชีพคอมพิวเตอร์

อาชีพคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความคิด เป็นอาชีพที่มีบทบาทความสำคัญในการช่วยพัฒนางานธุรกิจ งานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม ซึ่งเป็นเส้นทางชีวิตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

ความหมายของอาชีพคอมพิวเตอร์

อาชีพคอมพิวเตอร์ หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างโดยตรงจากการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งในอาชีพอิสระหรือเป็นพนักงานลูกจ้างในองค์กร

ผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากเอเปค 2003

- เพิ่มโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนของไทย
- ทำให้อุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าลดลง
- เพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจการค้า
- ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในยุคโลกาภิวัตน์ ปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก รัฐบาลสมัย
พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรํฐมนตรีจึงได้มีการจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเรียกย่อ ๆ ว่า (ICT) รับผิดชอบงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น