วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กฏหมายด้าน ไอซีที


กฎหมายด้าน ไอซีที
ความเป็นมาของกระทรวง ไอซีที
กระทรวงไอซีที หรือคำเต็มว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication) ใช้คำย่อว่า ICT เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสารในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สังคมยุคใหม่มีความต้องการสื่อสารกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารธุรกิจและชีวิตประจำวัน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ตระหนักถึงความสำคัญแห่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งนำไปสู่ การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
การใช้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ฉบับนี้มีเหตุผลมาจากการทำธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัยการพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก แต่เนื่องจากการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความแตกต่างจากวิธีการทำธุรกรรม ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงต้องมีคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยี ให้มีมาตรฐานน่าเชื่อถือ อันจะเป็นการส่งเสริมการใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะที่เป็นเอกรูปและสอดคล้องกับมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สรุป
การประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กิจการใดที่ต้องแจ้งให้ทราบหรือให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชฎีกา มิฉะนั้นจะต้องมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ ซึ่งควรจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น