วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คุณสมบัติของพนักงานคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของพนักงานคอมพิวเตอร์

จากการสำรวจสภาวะการมีงานทำของหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบว่า คุณสมบัติของแรงงานที่นายจ้างต้องการมี 2 ลักษณะกว้าง ๆ คือ
1. คุณสมบัติด้านวิชาการ เช่น คะแนนเฉลี่ยผลการเรียน ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. คุณสมบัติด้านจริยธรรมและคุณธรรม เช่น ความอดทน ความมีวินัย และความซื่อสัตย์

ลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานคอมพิวเตอร์ที่สถานประกอบการต้องการ

1. ด้านพุทธิพิสัย
2. ด้านจิตพิสัย
3. ด้านทักษะพิสัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น