วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน


คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

ความหมายของคุณธรรม
คุณธรรม คือ คุณงามความดี เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของคนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน คนที่มีคุณธรรมสูง ย่อมประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม คนที่ขาดคุณธรรมย่อมประพฤติแต่ในทางที่ไม่ดี อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นได้

ความหมายของจริยธรรม
จริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามศีลธรรม เป็นลักษณะการแสดงออกทาง กาย วาจา ใจ

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ต้องการของสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้สถานประกอบการได้บุคลากรในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม คือ
1. มาทำงานก่อนเวลาเข้าทำงานและเลิกหลังเวลาทำงาน 15 นาที
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
3. ความมีวินัย
4. มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
5. มีมนุษยสัมพันธ์
6. มีความสนใจใฝ่รู้
7. ความเชื่อมั่นในตนเอง
8. ความอดทนอดกลั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น